Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU)

Zobrazit poskytované služby

OPU logo SMALL

Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. (OPU) je nevládní nezisková organizace, která od roku 1991 nabízí pomoc uprchlíkům a cizincům ze třetích zemí, kteří se ocitli ve složité životní situaci. Má kanceláře ve několika městech po celé ČR, kde poskytuje právní a sociální poradenství migrantům a vzdělávácí aktivity pro veřejnost. 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku

 

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI)

Zobrazit poskytované služby

 

Logo_SIMI_nove.jpg

Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s. (SIMI) je lidskoprávní nezisková organizace, která hájí práva migrantů a uprchlíků v České republice již od roku 1992. Podporuje je zejména prostřednictvím právního, sociálního a psychosociálního poradenství. SIMI pracuje také s širokou veřejností s cílem rozvíjet toleranci, potírat xenofobii a rasismus.

Úplný výpis z rejstříku obecně prospěšných společností

 

Poradna pro integraci (PPI)

Zobrazit poskytované služby

ppi_logo_SMALL.jpg

Cílem Poradny pro integraci, z. ú. (PPI) je pomáhat cizincům začlenit se do běžného života v české společnosti, najít si bydlení, práci nebo školu; tedy žít v České republice spokojený život. PPI poskytuje sociální a právní poradenství, poradenství týkající se rodiny a vzdělávání dětí, pracovně-právní poradenství, zajišťuje doučování dětí, výuku českého jazyka pro všechny věkové skupiny, poradenství pro školy, asistenci při komunikaci s rodinou a další služby.

Úplný výpis z rejstříku ústavů

 

InBáze

Zobrazit poskytované služby

inbaze_logo_SMALL.jpg

Posláním komunitního centra InBáze, z. s. je pomáhat migrantům v obtížných životních situacích a vytvářet otevřený a bezpečný prostor pro vzájemné poznávání lidí různých kultur.  Komunitní centrum InBáze je od roku 2006 místem otevřeným pro migranty, kteří hledají a budují svůj nový domov v České republice, a všechny ostatní, kteří ho již tady mají. InBáze každoročně pořádá již tradiční multikulturní festival RefuFest.

Úplný výpis ze spolkového rejstříku

 

Multikulturní centrum Praha (MKC Praha)

Zobrazit poskytované služby

Multikulturní centrum Praha, z.s. je občanské sdružení, které zajímají otázky spojené se soužitím lidí z různých kultur v ČR a v jiných částech světa. Od svého založení v roce 1999 neustále rozšiřujeme svou nabídku vzdělávacích, kulturních a informačních aktivit. Pro děti, studenty, učitele, knihovníky, ale i širokou veřejnost připravujeme dílny, kurzy, mezinárodní semináře, diskuse, filmové a literární večery, internetové stránky o migraci či multikulturním knihovnictví. Pro zájemce o multikulturní témata je otevřena veřejná knihovna.

Úplný výpis ze spolkového rejstříku

mkc_logo_SMALL.jpg

Člověk v tísni

Zobrazit poskytované služby

Člověk v tísni vznikl v roce 1992 v okruhu válečných zpravodajů a novinářů. Postupně se etabloval jako profesionální humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě. Dnes se rovněž zaměřuje na pomoc v Česku lidem žijícím v sociálním vyloučení, spolupracuje s více než polovinou škol v ČR, školí a podporuje učitele nebo pořádá Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. V oblasti Migrace se zaměřuje na podporu novinářů či zlepšení přístupu cizinců do médií.

Úplný výpis z rejstříku obecně prospěšných společností

CvT_logo_SMALL.jpg

META - Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Zobrazit poskytované služby

meta_logo_SMALL.jpg

Posláním organizace META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů je aktivně přispívat k nastavování a zkvalitňování podmínek podporujících rovné příležitosti migrantů, a to především v oblasti vzdělávání, které je jednou z podmínek úspěšného začleňování se do společnosti.

Úplný výpis z rejstříku obecně prospěšných společností

 

 

Centrum pro integraci cizinců (CIC)

Zobrazit poskytované služby

CIC_logo_SMALL.jpg

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. (CIC) poskytuje ambulantní a terénní odborné sociální a pracovní poradenství, službu sociální rehabilitace, vzdělávací programy a dobrovolnické aktivity cizincům dlouhodobě  a trvale usazeným v České republice. Vedle informačního a asistenčního servisu nabízí zejména češtinu pro cizince , dále mentoring a tzv. otevřené kluby, do nichž se na lokální úrovni zapojují a na organizaci dobrovolně podílejí jak Češi tak cizinci. CIC působí zejména v Praze, ve Středočeském a Libereckém kraji. Nesoustřeďuje se pouze na pomoc cizincům, ale i na práci s českou veřejností.

Úplný výpis z rejstříku obecně prospěšných společností

 

Most pro

Zobrazit poskytované služby

Most pro o.p.s. poskytuje ambulantní a terénní odborné sociální poradenství cizincům žijícím v České republice. Informuje je o možnostech uspokojování jejich práv a potřeb, za účelem předcházení a vyřešení jejich nepříznivé sociální situace. Informuje o vzdělávacích možnostech pro cizince a samo poskytuje vzdělávací aktivity. Realizuje integrační kurzy pro cizince a tematické semináře s cílem zvýšení jazykových kompetencí a informovanosti.

Úplný výpis z rejstříku obecně prospěšných společností

mostpro-logo_SMALL.png

Charita Česká republika (pozorovatel)

Zobrazit poskytované služby

Charita ČR nabízí pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí, provozuje širokou síť sociálních a zdravotních služeb, funguje jako sdružení více než 300 Charit v České republice, je nestátní neziskovou organizací a součástí římskokatolické církve, každoročně organizuje Tříkrálovou sbírku, poskytuje humanitární pomoc a zajišťuje rozvojovou spolupráci v oblastech postižených přírodními katastrofami či válečným konfliktem v řadě zemích světa a díky členství v Caritas Internationalis a Caritas Europa má partnery po celém světě.

charita_logo_SMALL.png

 

NESEHNUTÍ (NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ)

Zobrazit poskytované služby

NESEHNUTÍ (NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ) jako sociálně-ekologická nevládní organizace pracujeme na základě přesvědčení, že ekologické a sociální problémy mají společné příčiny a důsledky a s ohledem na to je potřeba je také řešit. Cílem všech našich aktivit je ukázat, že změna společnosti založená na respektu k lidem, zvířatům i přírodě je možná a musí vycházet především zdola. Proto podporujeme angažované lidi, kteří se zajímají o dění okolo sebe a kteří považují zodpovědnost za život na naší planetě za nedílnou součást své svobody. Fungujeme nezávisle na stranických a ekonomických zájmech a výhradně nenásilnými prostředky.

Úplný výpis ze spolkového rejstříku

NESEHNUTI_logo_SMALL.png

 

Slovo 21

Zobrazit poskytované služby

Slovo 21, z. s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Pracují zde Češi, Romové a zástupci různých světadílů. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity na podporu Romů a ty, které se zaměřují na cizince. Vedle Světového romského festivalu Khamoro jsme začali pořádat Mezinárodní letní školu pro romskou mládež z Evropy nebo jsme založili Romskou ženskou skupinu Manushe. Postupem času jsme se ale začali orientovat i na cizince, kteří v Česku našli svůj nový domov. V roce 2003 jsme vydali první číslo bulletinu Slovo pro cizince a o cizincích a hned v následujícím roce jsme rozjeli rozsáhlý projekt Rodina Odvedle, který dodnes patří vedle Khamora k našim nejznámějším počinům a rozšířil se i za hranice Česka.

Úplný výpis ze spolkového rejstříku

slovo21_logo_SMALL.png

 

Agency for Migration and Adaptation (AMIGA)

Zobrazit poskytované služby

Organizace Agency for Migration and Adaptation, z.s. (AMIGA) byla založena v říjnu 2010 z iniciativy zahraničních vědeckých pracovníků Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze. Jejím účelem bylo zvýšení efektivity integrace migrantů v České republice a propagace aktivit dalších organizací v této oblasti. Postupně se z AMIGA vytvořilo dobrovolnické centrum umožňující migrantům zapojení do široké škály dobrovolnických aktivit určených primárně pro majoritu. V současné době se na činnosti organizace podílí 10 členů a 50 dobrovolníků pocházejících z Ruska, zemí Východní Evropy a Střední Asie, Austrálie, Kanady, Spojených Států, Izraele, Velké Británie, Lotyšska, Španělska a samozřejmě i České republiky.

Úplný výpis ze spolkového rejstříku

amiga_logo_SMALL.png

 

La Strada Česká republika

Zobrazit poskytované služby

Obecně prospěšná společnost La Strada Česká republika, o.p.s. působí v oblasti řešení problematiky obchodu s lidmi. Je jedinou specializovanou organizací, která se v rámci ČR výhradně věnuje poskytování pomoci obchodovaným a vykořisťovaným osobám. Cílem organizace je přispívat k odstranění obchodování s lidmi a vykořisťování a poskytovat podporu a ochranu vykořisťovaným, obchodovaným a vykořisťováním a obchodováním ohroženým osobám. Poskytuje cílové skupině sociální služby (odborné sociální poradenství, právní poradenství, azylové bydlení a další), věnuje se prevenci a vzdělávání (prevence na školách, další vzdělávání odborné veřejnosti v tématu obchodování s lidmi a pracovního vykořisťování) a advokačními a lobby aktivitami usiluje o systémové či legislativní změny s cílem předcházet obchodování s lidmi a vykořisťování a chránit práva a zájmy cílové skupiny.

Úplný výpis z rejstříku obecně prospěšných společností

lastrada_logo_SMALL.png

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva (PPO)

Zobrazit poskytované služby

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva (PPO) je spolkem založeným skupinou právníků a sociálních pracovníků v roce 1999. V právních programech se již od dob našeho vzniku systémově zaměřujeme na legislativní praxi přijímání nových zákonů zasahujících do oblasti občanských a lidských práv a na jejich následnou aplikační praxi. Zpracováváme připomínkové zprávy a stanoviska k národním vládním dokumentům, pro orgány mezinárodních smluv (OSN, Rada Evropy) a Evropské unie (Evropská komise, Agentura Evropské unie pro základní práva). Našim klientům poskytujeme bezplatné právní poradenství a právní zastoupení zejména v oblastech prosazování rovných příležitostí a nediskriminace, respektování rodinného života (práv dětí) a v případech ochrany lidské důstojnosti.

Úplný výpis ze spolkového rejstříku

poradna-logo_SMALL.jpg

Diakonie Českobratrské církve evangelické

Zobrazit poskytované služby

Diakonie Českobratrské církve evangelické - Středisko celostátních programů a služeb zastřešuje různé programy specializované na pomoc jak lidem hledajícím v ČR bezpečí a pracovní uplatnění, tak lidem žijícím v ČR, jejichž výchozí podmínky jsou obtížné, ale nikoli neřešitelné.   Ve vztahu k zahraničním pracovníkům a migrantům poskytujeme 3 registrované sociální služby – Terénní službu, Krizovou pomoc a Azylový dům, a to na území Prahy a Plzně, čímž snižujeme míru jejich vykořisťování na trhu práce.Mezi naše další programy patří integrace uprchlíků a cizinců do české společnosti, Středisko pro zrakově postižené s obsáhlou audiovizuální knihovnou a služba Lifetool, která se specializuje na bezbariérový přístup k počítači pro lidi s postižením a pro seniory.

 diakonie_logo.png

Amnesty International

Zobrazit poskytované služby

Amnesty International - logo.png

Amnesty International je dobrovolným hnutím lidí z celého světa, kterým není lhostejné porušování lidských práv a chtějí se mu postavit. Vedou kampaně, pořádají veřejné akce, zastávají se obětí bezpráví a usilují o systémové změny na úrovni států i mezinárodního společenství. Práce Amnesty International se zakládá na spolehlivém výzkumu. Česká pobočka Amnesty International je členem Konsorcia od roku 2016.

Úplný výpis ze spolkového rejstříku

ADRA Česká republika

Zobrazit poskytované služby

Horizontalni logo ADRA barevne CR.jpg

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc těm, kteří si nemohou pomoci sami. ADRA Česká republika je součástí mezinárodní sítě organizací ADRA, které působí ve více než 130 zemích světa. V České republice pomáhá od roku 1992. Má 12 dobrovolnických center, prostřednictvím kterých pomáhá ve více než 50 městech. Věnuje se také globálnímu rozvojovému vzdělávání.