Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR - Kampaň za zdravotní pojištění migrantů a migrantek

ZÁKLADNÍ INFORMACE O KAMPANI ZA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MIGRANTŮ A MIGRANTEK

Kampaň za zdravotní pojištění migrantů a migrantek
Pro migranty risk, pojišťovnám zisk? Až 100 tisíc migrantů a migrantek s dlouhodobým pobytem v ČR je vyloučeno z veřejného zdravotního pojištění. Jsou odkázáni pouze na nevyhovující komerční zdravotní pojištění.
Cílem této kampaně je docílit legislativní změny, která by je do veřejného zdravotního pojištění zahrnula.

Chcete se zorientovat? Přečtěte si krátké články Pro migranty risk, pojišťovnám zisk: kampaň za zdravotní pojištění migrantů a migrantekZdraví na prodej? Zisky pojišťoven na úkor léčení migrantů.
Vaší pozornosti doporučujeme odbornou analýzu od H. Hnilicové, K. Dobiášové a P. Čižinského z října 2012.


Kontakty 
Konsorcium Elena Tulupova, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, e-mail: office@konsorcium-nno.cz, mobil:  773 649 264

AKTUÁLNĚ

Reakce na článek “Zdravotní pojištění cizinců musí být zachováno v režimu zdravého rozumu”

Vyjádření Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR k článku Roberta Kareše, výkonného ředitele PVZP. Článek byl uveřejněn ve čtvrtletníku Pojistný obzor (4/2015, s.19-20) a jeho předmětem je kritika postoje nevládních organizací ve vztahu k úpravě zdravotního pojištění migrantů v ČR. Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR si dovoluje na tuto kritiku zareagovat a zároveň vítá vstřícné gesto ze strany komerčních pojišťoven k vedení hlubší odborné diskuse.

Celé prohlášení Konsorcia

Stručný přehled problematiky soukromého zdravotního pojištění ve vztahu k migrantům

Proč se Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v 
ČR již několik let snaží o změnu právní úpravy zdravotního pojištění migrantů v ČR? Jaký je aktuální vývoj na poli změn tolik nevyhovujícího stavu? Pouze systém veřejného zdravotního pojištění je způsobilý garantovat všem osobám nacházejícím se na území České republiky zdravotní péči na rovném základě. Stávající úprava je nadmíru nevýhodná pro Českou republiku i pro dotčené migranty. Profitují z ní pouze soukromé pojišťovny. Návrh novelizace zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu navíc nepřináší žádné zlepšení. Při příležitosti konání veřejné debaty na téma „Rovné příležitosti žen migrantek – zdravotní pojištění", kterou v Praze v Evropském domě pořádala Organizace pro pomoc uprchlíkům předkládáme text, který je určen pro základní orientaci v tomto tématu. 

Stručný přehled problematiky zdravotního pojištění

Diskriminace žadatelů o mezinárodní ochranu a cizinců ze zemí mimo EU – navrhované novely porušují mezinárodní smlouvy a pouze zvyšují zisky komerčních pojišťoven

TISKOVÁ ZPRÁVA - 16. října 2015

PRAHA - Ministerstvo zdravotnictví, financí a vnitra společně předložili návrh novely zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu . Návrh je v rozporu s usnesením vlády ze dne 12. 11. 2014 i s mezinárodněprávními závazky České republiky. Výrazně také zvýhodňuje komerční pojišťovny na úkor dotčených cizinců. Návrh komplexně upravuje problematiku komerčního zdravotního pojištění cizinců a nadále zachovává stav, který je hojně kritizovaný ze strany odborníků, nevládních organizací i veřejné ochránkyně práv.

Celá tisková zpráva přístupná zde.

Odborníci a ombudsmanka: Místo úprav komerčního zdravotního pojištění je třeba migranty zahrnout do veřejného systému

TISKOVÁ ZPRÁVA - 13. listopadu 2014

Komerční zdravotního pojištění migrantů, na které je v Česku odkázáno několik desítek tisíc cizinců, je potřeba změnit, zaznělo na úterní panelové diskusi o zdravotním pojištění. Zástupci ombudsmanky, lékařů i neziskového sektoru jsou pro zahrnutí všech migrantů do veřejného zdravotního pojištění a nesouhlasí pouzes tzv. kultivací stávající komerčního pojištění. Tu navrhují zástupci komerčních pojišťoven. Nejpalčivější je přitom otázka dětí migrantů. Například těch, jejichž oba rodiče jsou v Česku zaměstnaní a spadají do systému veřejného zdravotního pojištění a jejich děti jsou přitom odkázány na komerční pojištění. „Pakliže tady lidé pracují a jsou ve veřejném zdravotním pojištění, to znamená ne na živnostenský list, tak si myslím, že jejich děti by ve veřejném zdravotním pojištění být mohly,“ připustil v diskusi i výkonný ředitel pojišťovny VZP, a.s. Robert Kareš. Tématem zdravotního pojištění se ve středu zabývala znovu i česká vláda.Ta již podruhé odložila přijetí analýzy o zdravotním pojištění cizinců z pera ministerstva zdravotnictví. Zástupci nevládních organizací vítají nepřijetí analýzy vládou, protože studie navrhuje pouze úpravu komerčního pojištění. Kvalita analýzy je přitom podle ředitele Multikulturního centra Marka Čaňka velmi nízká – chybí odkazy na existující analýzy, srovnání se situací v zahraničí, naopak dochází k míšení nerelevantních dat například o turistech z EU. [...]

Celá tisková zpráva přístupná zde.

Panelová diskuze: Zdravotní pojištění migrantů je nevyhovující a straní pojišťovnám

TISKOVÁ ZPRÁVA - 10. listopadu 2014

Komerční zdravotní pojištění migrantů, na které je v Česku odkázáno několik desítek tisíc cizinců, vyvolává dlouhodobě otázky týkající se především nevýhodných podmínek pro migranty a zároveň netransparentního lobbyingu ze strany komerčních pojišťoven.Veřejná ochránkyně práv, nevládní neziskové organizace i další zástupci z řad odborné veřejnosti proto odmítli jako zcela nevyhovující poslanecký návrhzákon o zdravotním pojištění cizinců z léta letošního roku, který byl nakonec v září staženz jednání poslanecké sněmovny. I vláda tento návrh zákona odmítla mimo jiné kvůli tomu, že byl nevyvážený ve prospěch zájmů pojišťoven. [...]

Celá tisková zpráva přístupná zde.

ČRo Za hranou - Zdravotní pojištění cizincůRozhlas

Rozhlasová relace dostupná zde.

ČT - Problémy se zdravotním pojištění cizincůUdálostiCT

16. listopadu 2014 - odkaz na reportáž zde


20. ledna 2014  - Záznam z kulatého stolu, který proběhl na konci minulého roku, je již dostupný na Youtube!

FILM - OBCHODNÍCI SE ZDRAVÍM

Anotace filmu: Dva vietnamští filmaři, manželé Nghiem Quynh Trang a Do Duy Hoang, natočili krátký film o tom, jaké to je přijít k doktorovi jako cizinec s kartičkou komerční zdravotní pojišťovny. Pomocí vyprávění migrantů a rozhovorů s experty z mnoha oborů tvůrci ukazují na nesmyslnost systému komerčního pojištění pro migranty, který diskriminuje cizince v přístupu ke zdravotní péči a přivádí rodiny s dětma do neřešitelných finančních potíží.
Děkujeme tvůrcům, kteří udělali tento výborný film bez nároku na honorář.


 

PŘIPOJTE SVŮJ PODPIS POD PROHLÁŠENÍ

Prohlášení ke zdravotnímu pojištění migrantů a migrantek
(kompletní prohlášení v češtině, ruštině, vietnamštině a angličtině - zde)

podpora_baner

PŘIPOJTE SVŮJ PODPIS POD PROHLÁŠENÍ
Petice24

ZÁKLADNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI KE KOMERČNÍMU A VEŘEJNÉMU ZDRAVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ

Co je to komerční zdravotní pojištění?
V ČR existují dva typy zdravotního pojištění: veřejné a komerční. Účastnící veřejného zdravotního pojištění jsou vymezeni zákonem a stávají se tedy jeho účastníky automaticky přímo ze zákona, a to nezávisle na skutečnosti, zda hradí pojistné (nehrazením jim vzniká dluh, nezaniká však účast v systému), nemohou ze systému vystoupit; naopak nikdo jiný do systému nemůže dobrovolně vstoupit. Proto pro osoby, které nejsou zákonem vymezeny jako účastníci veřejného zdravotního pojištění, tak zbývá pouze možnost zakoupení pojištění komerčního. 

Komerční zdravotní pojištění není založeno na solidaritě a systémovém přístupu. Je ryze soukromoprávním vztahem pojišťovny s pojištěncem obdobným pojištění auta či domu. Na jeho uzavření není právní nárok a již uzavřenou pojistnou smlouvu lze kdykoli vypovědět. Na tento typ pojištění jsou odkázáni dlouhodobě zde pobývající cizinci ze zemí mimo EU, kteří nespadají do systému veřejného pojištění a kterým zákon zároveň ukládá povinnost mít toto zdravotní pojištění uzavřené.

Kdo je odkázán na komerční pojištění a kdo je naopak účastníkem veřejného zdravotního pojištění?
Veřejného zdravotní pojištění se ze zákona účastní: 
- osoby, které mají trvalý pobyt na území ČR (občané ČR i cizinci)
- osoby, které jsou zaměstnanci zaměstnavatele sídlícího v ČR
- občané jiných zemí EU a jejich rodinní příslušníci (na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení)
- některé další vybrané skupiny (např. žadatelé o mezinárodní ochranu).

Na komerční zdravotní pojištění jsou pak odkázáni všichni, kdo nespadají do veřejného systému. Jedná se o migranty ze zemí mimo EU, kteří mají v ČR dlouhodobý pobyt a nejsou zde v zaměstnaneckém poměru. Tito migranti jsou během prvních pěti let pobytu u nás (než mohou dostat trvalý pobyt), odkázáni na komerční pojištění, k jehož uzavření jsou dle zákona o pobytu cizinců povinni. Konkrétně jde o: 
- živnostníky a jiné osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ),
- ekonomicky neaktivní rodinné příslušníky zaměstnanců, OSVČ i dalších cizinců či dokonce českých občanů (tj. například manželé/ky, děti apod.)
- studenty.
V absolutním čísle se jedná o až o 100 tisíc osob.

V čem spočívají hlavní problematické aspekty komerčního zdravotního pojištění migrantů?
- Neexistence právního nároku na uzavření pojištění. Migranti se tak ocitají zcela bez pojištění, neboť je komerční pojišťovny z důvodu jejich zhoršeného zdravotního stavu odmítnou pojistit. Týká se to například předčasně narozených dětí, osob s dlouhodoběji zhoršeným zdravotním stavem (např. po úrazu, chronické nemoci včetně alergie apod.).
- Nejistota ohledně trvání pojistného vztahu. Pojišťovna má ze zákona možnost od pojistné smlouvy bez udání důvodu odstoupit (do tří měsíců od doručení oznámení o vzniku pojistné události, s výpovědní lhůtou jeden měsíc). V případě nutnosti dlouhodobé léčby tak není jistota, že pojistný vztah bude trvat a poskytnutá péče bude po celou dobu hrazena.
- Nevýhodné podmínky platby pojistného. Pojistné se u komerčního zdravotního pojištění hradí dopředu, jednorázově na celu dobu trvání pojištění (tj. často na dva roky dopředu). Nespotřebované pojistné se nevrací.
- Limity pojistného plnění. Uplatňuje se jednak limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost a vedle toho též limit na celkové plnění za všechny pojistné události z téže pojistné smlouvy. Minimální limit stanovený EU je ve výši 30.000 EUR (750,000 Kč). V případě nákladnější léčby a zákroků tedy hrozí, že poskytnutá péče bude proplacena pouze zčásti, příp. dále již proplácena být přestane.
- Četné výluky z pojistného krytí. Ty se uplatňují jednak přímo k určitým druhům onemocnění a/nebo lékařské péče (např. vyloučením léčby vrozených vad či psychiatrické péče), a jednak i nepřímo prostřednictvím obecného vyloučení léčby zdravotních problémů, jejichž příčina nebo příznaky nastaly ještě před uzavřením pojistné smlouvy. Nekteré pojištovny vylučují například i léčbu alergie kterou trpí v současné době až 30 procent lidí ve světě.Výluky z pojistného krytí se také týkají infekčních a sexuálně přenosných nemocí (včetně AIDS), které představují ohrožení pro veřejné zdraví.

Jaké jsou důsledky komerčního zdravotního pojištění migrantů pro zdravotnická zařízení?

Komerční pojištění je nevýhodné i pro zdravotnická zařízení, neboť díky výlukám v pojistných podmínkách nemocnice nemusí získat proplacenu ani tu péči, kterou byla povinna cizinci z důvodu záchrany jeho života poskytnout (např. migrant je hospitalizován po diabetickém kolapsu, život mu lekáři zachrání, avšak pojišťovna prohlásí, že jeho nemoc vznikla již před uzavřením pojistné smlouvy a žadnou další lečbu a léky hradit nebude). Poskytnutá péče je pak fakturována v plné výši přímo léčené osobě. Požadovaná částka však v mnoha případech mnohonásobně převyšuje finanční možnosti jednotlivců i rodin a migrantovi tak vzniklá vůči zdravotnickému zařízení dluh, jehož úhrady není schopen. Ve výsledku tak na problematické fungování komerčního zdravotního pojištění doplácí celý zdravotnický systém a náklady za poskytnutou péči jdou k tíži zdravotnického zařízení. 

Jaké jsou důsledky komerčního zdravotního pojištění migrantů pro veřejné finance?
Komerční pojištění je nevýhodné pro stát i pro rozpočty veřejných zdravotních pojišťoven. Těm nejvíce nemocným migrantům žijícím v ČR, jejichž léčba je i nejdražší (např. děti narozené s vrozenou vadou) totiž nakonec stát z humanitárních důvodů udělí azyl či trvalý pobyt. Veřejný systém tak nese náklady za ty nemocné, zatímco soukromé pojišťovny mají zisky z povinného pojišťování těch zdravých. Odhaduje se, že začleněním všech migrantů s dlouhodobým pobytem v ČR do systému veřejného zdravotního pojištění by se zvedly příjmy veřejných zdravotních pojišťoven v řádu stovek milionů korun ročně. 

 Konsorcium malé logo  Člověk v tísni  EKS  IN BÁZE NEW  
 META  MKC  PPI    
 SIMI  SOZE  

PODPOŘILI NÁS

Česká lékařská komora
Svaz pacientů České republiky 
Fakultní nemocnice Bohunice
Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.
Nemocnice Břeclav
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Krušnohorská poliklinika, s.r.o. (Podkrušnohorská nemocnice následné péče)
Uherskohradišťská nemocnice, a.s.

◦ Táňa Fischerová, ČHV
◦ JUDr. Olga Sovová, Ph.D., FZS UP
◦ JUDr. Pavel Pořízek, Kancelář ombudsmana
◦ PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D., 1. LF UK
◦ prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., AV ČR
◦ doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., ČLS JEP
◦ Mgr. Selma Muhič Dizdarević, PhD., FHS UK

...a mnoho dalších

 

PODPOŘTE NÁS

1) Podepiště prohlášení na www.petice24.com a dále ho šiřte.

2) Sledujte kampaň přes facebook anebo přes obecný mailing list Konsorcia.
Facebook3) Máte či měli jste problémy s komerčním zdravotním pojištěním? Ozvěte se nám na email office@konsorcium-nno.cz.

4) Dejte na váš web banner (v menší velikosti je zde)
Kampaň za zdravotní pojištění migrantů a migrantek

 

DALŠÍ INFORMACE

Mighealth.net/cz - webové stránky o zdraví migrantů a menšin v České republice 

H. Hnilicová, K. Dobiášová, P. Čižinský - Komerční zdravotní pojištění cizinců v ČR (březen 2010) 

 
© 2016 konsorcium-nno.cz