Podmínky členství

Členem Konsorcia mohou být dle stanov: 

a) fyzické osoby, které se mimořádně zasloužily o rozvoj pomoci migrantům v České republice a které na základě jejich žádosti za člena přijme Členská schůze, 

b) právnické osoby uvedené v čl. 5.2.  

5.2. Členem Konsorcia se stane právnická osoba za současného splnění následujících podmínek: 

   a) je osobou, která se trvale věnuje 

       - lobby za práva/ve prospěch migrantů v České republice, 

       - vzdělávání a informování o tématech souvisejících s migrací 

       - poskytování služeb migrantům, 

   b) má sídlo na území České republiky, 

   c) o svém hospodaření vede otevřené a nezkreslené účetnictví, jehož výsledky pravidelně zveřejňuje jednou ročně ve výroční zprávě, 

   d) její dosavadní působení není stiženo důvodem, pro který by mohla být vyloučena z Konsorcia podle čl. 5.5., 

   e) písemně požádá formou Prohlášení o zájmu spolupracovat v rámci Konsorcia (dále jen Prohlášení) Členskou schůzi o členství v Konsorciu a v příloze tohoto prohlášení prokáže splnění kritérií stanovených pod písm. a) až c) tohoto článku, 

   f) její přijetí za člena potvrdí Členská schůze.   

5.3. Členství právnických osob uvedených v čl. 5.2. vzniká potvrzením Členské schůze o splnění veškerých podmínek pro přijetí nového člena. Členská schůze po doručení úplného Prohlášení (čl. 5.2) a příloh přihlášku bezodkladně projedná s tím, že je o této otázce povinna rozhodnout nejpozději do 30 dnů ode dne tohoto projednání.   

5.4. Členství v Konsorciu zanikne: 

   a) písemným prohlášením člena o vystoupení z Konsorcia adresovaným Členské schůzi, a to dnem následujícím po dni doručení, 

   b) vyloučením podle čl. 5.5., c) zánikem Konsorcia.    

5.5. Výkonný výbor může rozhodnout o vyloučení člena z Konsorcia, jestliže na straně člena nastane některá z následujících skutečností: 

   a) člen je více než 1 rok nečinný ve své činnosti směrem k migrantům v ČR, 

   b) člen přestal splňovat podmínky členství stanovené v čl. 5.2 písm. a) až c), 

   c) při činnosti člena došlo k jednání, které vážným způsobem poškozuje dobré jméno Konsorcia – je v rozporu s Etickým kodexem Konsorcia, 

   d) člen závažným způsobem nebo opakovaně porušuje své povinnosti určené v čl. 5.7., a to i přes předchozí výzvu spojenou s poskytnutím přiměřené lhůty pro zjednání nápravy.  Člen může do 15 dní od doručení rozhodnutí o jeho vyloučení navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala Členská schůze.  

5.6. Člen má právo zejména: 

    a) podílet se na činnosti Konsorcia, 

    b) účastnit se členské schůze a hlasovat na ní, 

    c) volit a být volen do orgánů Konsorcia, 

    d) obracet se na orgány Konsorcia se svými návrhy, podněty, stížnostmi a připomínkami a žádat je o jejich vyjádření, 

    e) být informován o činnosti Konsorcia.  

5.7. Člen má povinnost zejména: 

    a) dodržovat Stanovy, vnitřní předpisy a další rozhodnutí přijatá orgány Konsorcia, 

    b) chránit zájmy, dobré jméno a majetek Konsorcia, 

    c) platit členský příspěvek, 

    d) oznamovat změnu údajů, které jsou vedeny v seznamu členů spolku.  

5.8. O povinnosti členů Konsorcia platit každoročně příspěvek za členství ve spolku rozhoduje Členská schůze. V případě, že Členská schůze rozhodla o povinnosti podle předcházející věty, stanoví současně v tomto svém rozhodnutí bližší podmínky, zejména výši příspěvku a splatnost.     

5.9. Další podrobnosti mohou být upraveny Organizačním a jednacím řádu Konsorcia.