Stanovisko k navrhované reformě Společného evropského azylového systému

2. 11. 2016 |

Loňská uprchlická krize odhalila nedostatky v nastavení právního rámce i institucí Evropské unie v oblasti azylu. Ty chce nyní Evropská komise napravit změnami společného azylového systému (CEAS) směřujícími k přibližování národních azylových režimů, posílení bezpečných a legálních cest do Evropy a zvýšení spravedlivosti, předvídatelnosti a udržitelnosti společného systému. Konsorcium vydalo stanovisko k navrhované reformě CEAS.


Informační brožura ke kampani za zdravotní pojištění migrantů

22. 3. 2016 |

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v České republice dlouhodobě upozorňuje na nedostatky právní úpravy povinného komerčního pojištění cizinců v České republice. Konsorcium nyní v rámci probíhající kampaně za zdravotní pojištění migrantů vydalo novou informační brožuru, ve které prostřednictvím skutečných příběhů ze života migrantů poukazuje na nejpalčivější problémy, které stávající právní úprava povinného pojištění přináší. 


Státní integrační program pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících

29. 1. 2016 |

Nový koncept Státního integračního programu byl schválen usnesením vlády dne 20.11.2015 pod č. 954 a je v platnosti od 1.1.2016. Integrační program navazuje na již existující asistenci oprávněným osobám. Reaguje na očekávaný zvýšený počet oprávněných osob v programu, tedy spontánně příchozí uprchlíky a osoby v rámci přesídlovacích a relokačních programů. Cílem programu je usnadnit proces integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou v České republice především v oblasti výuky českého jazyka, vstupu na trh práce, v oblasti bydlení, vzdělávání a rekvalifikací.


Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců

28. 12. 2015 |

Aktualizovaná „Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu“ a Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců v roce 2016. Vzhledem k obsahové provázanosti i návaznosti úkolů byly Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců i Postup předloženy vládě v rámci jednoho materiálu. Součástí Koncepce je Analýza aktuální situace v oblasti integrace cizinců.


Migrační manifest

2. 10. 2015 |

Analýzu hlavních problémů české migrační, azylové a integrační politiky a také návrhy jejich řešení představili veřejnosti v pátek 2. října 2015 odborníci z Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR v nově vzniklém dokumentu Migrační manifest. Veřejná prezentace Migračního manifestu se konala v předvečer druhého výročí tragédie u ostrova Lampedusa, kde přišlo o život 366 lidí. Tato událost se stala symbolem současné migrační situace.


Strategie migrační politiky ČR

29. 7. 2015 |

Strategie stanovuje sedm zásad, které jsou řazeny prioritně a představují základní tematické okruhy v oblasti migrace – tedy bezpečnost jako průřezový element, integraci cizinců, nelegální migraci a návratovou politiku, mezinárodní ochranu (azyl), vnější dimenzi migrace, legální migraci, volný pohyb osob v rámci Evropské unie a schengenského prostoru a provázanost se společnými politikami Evropské unie. Zásady jsou v textu dále rozpracovány v návaznosti na stanovené cíle, kterých chce vláda v oblasti migrace dosáhnout na národní i evropské úrovni.


Informační leták ke kampani za přijetí uprchlíků

22. 7. 2015 |

Informační leták ke kampani za přijímání uprchlíků. Cílem této kampaně je formulace požadavků pro změnu azylové politiky a kultivace veřejné diskuse o přijímání uprchlíků. Přinášíme zde fakta o současné situaci uprchlíků v ČR, upozorňujeme na  konkrétní problémy, které jsou v rozporu s mezinárodními lidskoprávními úmluvami a nabízíme konstruktivní řešení těchto problémů.


Připomínky k dokumentu Strategie migrační politiky České republiky

4. 6. 2015 |

Konsorcium NNO vítá skutečnost, že vláda České republiky přistoupila k přípravě Strategie migrační politiky České republiky. Strategický dokument v této oblasti dlouhodobě významně postrádáme. Stanovení priorit migrační politiky je důležité nejen pro tvorbu návazných politických a legislativních opatření, dává zároveň určitou míru jistoty migrantům samotným, co od nich Česká republika očekává a jaká migrace je pro ni prioritní.